Ιορδανία: Σχέδιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων για Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής διαχείρισης και την εφαρµογή Σχεδίων Δράσης Επανεγκατάστασης

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δήμος Αμμάν

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7/2012 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

Η ΕΠΕΜ ήταν η επικεφαλής εταιρεία του έργου και ήταν υπεύθυνη για τις ακόλουθες εργασίες:

• Προετοιμασία και υλοποίηση της εργασίας 1 (ημερίδες σχετικά με το σχέδιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης τόσο γενικά όσο και για το ΧΥΤΑ Ghabawi, την παρακολούθηση και την εποπτεία της ESMP, την εφαρμογή του πολιτικού πλαισίου επανεγκατάστασης, θέσπιση παραμέτρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των ESMP/RAPs)
Επανεξέταση και προσδιορισμός των παραμέτρων παρακολούθησης, δειγματοληψία και μέθοδος ανάλυσης
• Ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων (σε γλώσσα access) τόσο στα Αγγλικά όσο και τα Αραβικά με βάση το σχέδιο εργασίας