Ρουμανία: Τεχνικός σύµβουλος έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΤΙΤΛΟΣ: Υποστήριξη στη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» για την προετοιµασία των έργων (διαχείρισης στερεών αποβλήτων) που χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 2 του Προγράµµατος)

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ρουμανίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11/2009

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Τεχνικός Σύμβουλος Ρουμανία: Στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης θα εκπονηθούν και υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης και υποστηρικτικές μελέτες (ανάλυση επενδυτικού κόστους, μελέτες σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες περιβαλλοντικής αδειοδότησης κ.α.) για την κατασκευή έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε 7 επαρχίες της Ρουμανίας. Θα προετοιμασθούν επίσης τα Τεύχη Δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα, εξοπλισμό και υπηρεσίες.