Ελλάδα: Οδηγός για τα Βιοαπόβλητα – ∆ιαλογή στην πηγή

ΤΙΤΛΟΣ: Κατάρτιση οδηγού για τηνεφαρµογή διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων, επεξεργασία θεσµικού πλαισίου και τυποποίηση ελεγκτικών µηχανισµών

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΚΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1/2011 – 6/2012

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

Βιοαπόβλητα: το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Ανάπτυξη εργαλείων που θα οδηγούσαν στην εκτροπή απορριμμάτων και κυρίως βιοαποδομήσιμων, από το ΧΥΤΑ
Ανάπτυξη εργαλέιων συνέργειας για προγράμματα διαλογής στην πηγή και επεξεργασία άλλων σύμικτων απορριμμάτων για την επίτευξη ταφής μηδενικών αποβλήτων και γενικότερα παραγωγής μηδενικών αποβλήτων
• Ανάπτυξη εργαλείων που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου και πως θα ενεργοποιόνταν ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα
Αναγνώριση όλων των προβλημάτων – κενών – επικαλύψεων του νομοθετικού περιεχομένου της Ελλάδας και ανάπτυξη των προτάσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή – αντικατάσταση – επικαιροποίηση
Ανάπτυξη προτάσεων για μια σειρά από μέτρα και δράσεις με σκοπό την ενίσχυση των αντίστοιχων φορέων σε σχέση με τη χρήση και εφαρμογή των ανωτέρω
• Ανάπτυξη Οδηγού για την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων, η οποία θα είναι διαθέσιμη για όλους, κάνοντας τη ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη ενός σχετικού προγράμματος