Ελλάδα: Σύµβουλος για έργο Σ∆ΙΤ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

 

 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2009 – 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου ήταν η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και της εταιρείας «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

(ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)», κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και οριστικοποίησης της βέλτιστης μορφής Σύμπραξης και επιλογής των πλέον κατάλληλων ΙΦΣ, οι οποίοι, στο πλαίσιο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.