Ελλάδα: Σύµβουλος για έργο Σ∆ΙΤ στο Νομό Θεσσαλονίκης

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Θεσσαλονίκης, με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΕΓΣΔΙΤ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2011 – 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

ΣΔΙΤ Θεσσαλονίκης: Η ΕΠΕΜ είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:


• Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης απορριμμάτων ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της χώρας με τους στόχους της ΕΕ
• Ετκίμηση του κόστους για κάθε από τα προαναφερθέντα σενάρια συμπεριλαμβανομένων των εσόδοων που θα προκύψουν από την πώληση δευτερογενών προϊόντων από την επεξεργασία
Ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων (σε γλώσσα access) τόσο στα Αγγλικά όσο και τα Αραβικά με βάση το σχέδιο εργασίας
• Εξέταση και τροποποίηση όλων των τεχνικών μελετών σχετικά με την πραγματιοποίηση της ολοληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση, συντήρηση της ολοληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Προσδιορισμός, ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων που περιλαμβάνονται και κατανομή τους στο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που μπορεί να τους διαχειριστεί καλύτερα
• Προετοιμασία του «χώρου δεδομένων»
• Αναγνώριση των ελαχίστων συμβατικών στόχων και των Βασικών Στόχων Απόδοσης της συνεργασίας
• Προετοιμασία των τεχνικών κομματιών των Τευχών Δημοπράτησης
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στην Αναθέτουσα Αρχή έως την υπογραφή του συμβολαίου ΣΔΙΤ
• Υπηρεσίες Capacity Building της Αναθέτουσας Αρχής