Τουρκία: Tεχνική βοήθεια και επίβλεψη κατασκευής για το έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Balikesir

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική βοήθεια και επίβλεψη κατασκευής για το έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Balikesir (EuropeAid/129944/D/SER/TR)

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης της Τουρκίας / Τµήµα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10/2012 – 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Η ΕΠΕΜ, ως επικεφαλής της Σύμπραξης «ΕΠΕΜ – SLR – TUMAS», ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια και Επίβλεψη Κατασκευής για το Έργο διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Balikesir» (EuropeAid/129944/D/SER/TR) για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης της Τουρκίας.

Το έργο, το οποίο έχει διάρκεια 3 έτη, θα υλοποιηθεί στην επαρχία Balikesir που βρίσκεται στην περιοχή του Marmara και έχει πληθυσμό ~1,2 εκ. κατοίκους. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του τοπικού Φορέα διαχείρισης Αποβλήτων (BAÇEYÖB) για την επιτυχή εφαρμογή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή Balikesir και τους γειτονικούς δήμους.

Τα έργα, τα οποία θα κατασκευαστούν από την Κοινοπραξία «GÖKSIN / HELECTOR», περιλαμβάνουν:


• Χώρο Υγειονομικής Ταφής, με διαχείριση βιοαερίου και στραγγισμάτων
• δύο σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων
• Μονάδα κομποστοποίησης
• Μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών
• Μονάδα αποστείρωσης ιατρικών αποβλήτων
• Αποκατάσταση 7 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)