Κόσοβο: Υποστήριξη στη διαχείριση απορριμμάτων στο Κόσσοβο , Europe Aid/133800/C/SER/XK

ΤΙΤΛΟΣ: Υποστήριξη στη διαχείριση απορριμμάτων στο Κόσσοβο (Europe Aid/133800/C/SER/XK)

http://www.waste-management-kosovo.org/ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Κόσοβο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :2013 -

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

 

ΕΠΕΜ ήταν υπεύθυνη για την εξ ολοκλήρου υλοποίηση του έργου. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων:


• Αποτύπωση και αξιολόγηση του τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (αξιολόγηση της παραγωγής, συλλογής και διάθεσης των στερεών αποβλήτων, προσδιορισμός της ποιοτικής σύστασης των αποβλήτων, αξιολόγηση του θεσμικού και νομικού πλαισίου, κλπ.)
Σχέδιο μεταρρύθμισης του τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Απογραφή των παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων, αξιολόγηση και εθνικό σχεδιασμό (καταγραφή επικίνδυνων αποβλήτων και κατηγοριοποίηση, πρόβλεψη παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, κλπ.)
• Προμελέτες σκοπιμότητας (για ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης και για δύο επιλεγμένα έργα προτεραιότητας για τη βελτίωση του τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων)