Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 14:32

Innomed-Up

acronyms en fr innomed-up

Οι πόλεις της Μεσογείου έρχονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα ανεξέλεγκτης παραγωγής αποβλήτων, το οποίο χρήζει αποτελεσματικής διαχείρισης. Η Κυκλική Οικονομία μπορεί να αποτελέσει λύση σε αυτή την πρόκληση, επαναφέροντας τα απόβλητα στον κύκλο παραγωγής. Ταυτόχρονα, οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) αποτελούν αξιοσημείωτο ποσοστό της συνολικής αστικής παραγωγής στις πόλεις της Μεσογείου. Επομένως, η αξιοποίηση της κοινής τους ταυτότητας με την ένταξη των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στη γραμμή παραγωγής τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το πρόγραμμα INNOMED-UP επιδιώκει τη συνεργασία με τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εντάσσονται στην κατηγορία των ΠΔΒ, προκειμένου να μετατοπίσει τις τοπικές αστικές οικονομίες προς ένα παράδειγμα κυκλικής παραγωγής/κατανάλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει βέλτιστη χρήση των υλικών πόρων, καινοτομία από τις ΜΜΕ, μεταφορά γνώσεων μεταξύ των πόλεων της Μεσογείου, κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή των πολιτών. Ο γενικός στόχος του INNOMED-UP είναι να προτείνει μια στρατηγική για τις πόλεις της Μεσογείου, όπου οι ΠΔΒ ΜΜΕ δημιουργούν συμπλέγματα (clusters) κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο και συμμετέχουν σε διασυνοριακά δίκτυα καινοτομίας, προωθώντας, έτσι, την αστική και κοινωνική ενσωμάτωση.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Δημιουργία ομάδων ΠΔΒ ΜΜΕ στα ιστορικά κέντρα των μεσογειακών πόλεων για την προώθηση της αστικής αναζωογόνησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Δικτύωση σε διασυνοριακό επίπεδο για την πρόσβαση σε καινοτόμες γνώσεις. Στήριξη της βιομηχανικής συμβίωσης, της κοινωνικής οικονομίας και των διασυνοριακών συστημάτων. Συνέργειες με κυβερνήσεις και τοπικούς φορείς.
 • Πρόσβαση των ΠΔΒ ΜΜΕ σε νέα και εξωγενή γνώση από τον ερευνητικό/εκπαιδευτικό τομέα και από ειδικούς στην Κυκλική Οικονομία και εκπαίδευση στη χρήση νέων τεχνολογιών και έξυπνων εργαλείων για την επιτάχυνση της καινοτομίας και την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων για τις ΠΔΒ ΜΜΕ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Κυκλικής Οικονομίας.
 • Προώθηση της κοινωνικής δέσμευσης με τις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας, μέσω έξι πιλοτικών περιπτωσιολογικών μελετών, και της ενεργού συμμετοχής των τοπικών φορέων και κοινοτήτων. Προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των κοινωνικών συνεταιρισμών και της οικονομίας διαμοιρασμού, προώθηση πολιτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση και την ισότητα των φύλων.
 • Αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας από τις ΠΔΒ ΜΜΕ.
 • Χρήση και προώθηση της τοπικής τεχνογνωσίας.
 • Δημιουργία νέων δικτύων και ομάδων συνεργασίας.
 • Παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων από ανακυκλωμένα/ανακτηθέντα υλικά.

Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα:

Για τις πόλεις της Μεσογείου, η υιοθέτηση νέων, καθαρών παραγωγικών συστημάτων από τις ΠΔΒ έχει μεγάλη σημασία για την ανθεκτικότητα των πόλεων. Διάρκεια προγράμματος: 01 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Αυγούστου 2022

Το πρόγραμμα INNOMED-UP υλοποιείται στο πλαίσιο του ENI CBC “Mediterranean Sea Basin Programme” 2014-2020 (http://www.enicbcmed.eu/). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 3,12 εκατ. €, εκ των οποίων τα 2,8 εκατ. € χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του European Neighbourhood Instrument.

Ιστοσελίδα: http://www.enicbcmed.eu/projects/innomed-up

Συνεργάτες:

 1. National Technical University of Athens NTUA, Greece, Attiki

www.ntua.gr

 1. Environmental Ploanning Engineering and Management – EPEM, Greece, Attiki

www.epem.gr

 1. Municipality of Prato – MoP, Italy, Toscana

www.comune.prato.it

 1. Center for Economic and Social Research for the South of Italy – CRESM, Italy, Sicilia

www.cresm.net

 1. Municipality of Tunis, Tunisia, Tunis

www.commune-tunis.gon.tn

 1. Birzeit University – BZU , Palestine

www.birzeit.edu

 1. Future Pioneers for Empowering Communities’ Members in the environmental and educational fields – FPEC, Jordan, Amman

future-pioneers.org