Πιστοποιήσεις

Η ΕΠΕΜ έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο την υψηλή ποιότητα

των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πελάτες της.

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2008 από την TUV Austria Hellas 
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001

Στις πιστοποιημένες υπηρεσίες της ΕΠΕΜ περιλαμβάνονται:

 Περιβαλλοντικές Μελέτες

 Υπηρεσίες Συμβούλου Περιβάλλοντος

 Μελέτες Κατασκευής Έργων

 Διοίκηση Έργων

Image not available

Image not available

Image not available

Image not available