Η Φιλοσοφία μας

 

Η ΕΠΕΜ στοχεύει στην επίλυση πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και όχι απλά στην ολοκλήρωση μιας μελέτης ή η επιτυχής διεκπεραίωση μιας σύμβασης είναι αποτέλεσμα των βασικών αρχών που η εταιρία. 

Βάσει των αρχών που υιοθετεί η ΕΠΕΜ:

>

  αντιµετωπίζει κάθε περιβαλλοντικό έργο σφαιρικά, από τον αρχικό προγραµµατισµό και τη µελέτη σκοπιµότητας, µέχρι και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας ή εφαρµογής  

>

  ανιχνεύει τις ανάγκες του πελάτη, πριν αλλά και µετά το συµβατικό πλαίσιο

>

  καλύπτει τις ανάγκες αυτές δίνοντας βιώσιµες και ρεαλιστικές λύσεις

Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί το πρώτο µέληµα της ΕΠΕΜ. Από τη στιγµή της αρχικής επαφής µε ένα νέο πελάτη, τα στελέχη της ΕΠΕΜ επιδιώκουν καταρχάς να «ακούσουν» τον πελάτη, να επικοινωνήσουν στη δική του «γλώσσα» και κουλτούρα και να κατανοήσουν σε βάθος τις ανάγκες του. Η ΕΠΕΜ επιδιώκει σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε σκοπό να παραδίδει κάθε φορά ολοκληρωµένο και ποιοτικό έργο, το οποίο όχι µόνο να επιλύει το πρόβληµα που τέθηκε αλλά και να το βελτιώνει περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά.

Η καινοτοµία αποτελεί συστατικό στοιχείο της εργασίας της ΕΠΕΜ. Οι πελάτες µας επωφελούνται από την ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών υλοποίησης και λογισµικού που εγγυώνται την ποιότητα και την ταχύτητα της εργασίας µας. Παράλληλα, παρακολουθούµε συνεχώς τις εξελίξεις συµµετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και σηµαντικές διεθνείς ενώσεις και forums.