Νοσοκομειακά απόβλητα

ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων της Istanbul, στην Τουρκία (LIFE00/TCY/TR/000054)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Τουρκική Εθνική Επιτροπή για τα Στερεά Απόβλητα / EU – LIFE 3rd Countries

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3/2002 – 9/2004

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα "LIFE-3rd Countries" της Ε.Ε. και στόχευε στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων, στην Κων/πολη, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον και στη συμμόρφωση της Τουρκικής νομοθεσίας με αυτή της Ε.Ε.

Το έργο περιελάμβανε:

 • Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
  - Ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου - προτάσεις για βελτίωση
  - Καταγραφή των πηγών νοσοκομειακών αποβλήτων και αξιολόγηση της διαχείρισής τους
  - Έρευνα πεδίου, βασισμένη σε εξειδικευμένα ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στα νοσοκομεία της Κων/πολης. Η τεχνική "rapid assessment" χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των αποβλήτων από μικρές και διάσπαρτες πηγές
 • Απογραφικό σύστημα
  - Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης για την καταχώρηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν
  - Κατηγοριοποίηση των αποβλήτων (ανάλογα με περιεκτικότητα - επικινδυνότητα)
 • Διαχειριστικό σχέδιο
  - Διερεύνηση για τη μείωση του όγκου
  - Δίκτυο συλλογής αποβλήτων (σχεδιασμός - ανάπτυξη διαδικασιών συλλογής, διαχωρισμού και συσκευασίας)
 • Υποστηρικτικές ενέργειες
  - Παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη σύσταση και λειτουργία ενός Κέντρου Διαχείρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων
  - Ενημερωτικές εκστρατείες και σεμινάρια
  - Διάχυση αποτελεσμάτων (ιστοσελίδα, ημερίδες, βίντεο)