Τεχνικός Σύμβουλος έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική Υποστήριξη για την Προετοιμασία 5 Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Ρουμανία (EuropeAid/123053/D/SV/RO)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EC / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ρουμανίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8/2007 -

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Η ΕΠΕΜ, ως μέλος του Joint Venture «KOCKS Consult GmbH – Enviroplan SA – EPEM SA – ROMAIR Consulting Ltd», ανέλαβε την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης της Ρουμανίας για την προετοιμασία των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε πέντε περιοχές (Νομαρχίες) του Δυτικού τμήματος της Ρουμανίας. Οι υπό εξέταση περιοχές είναι:

 • Νομαρχία Salaj
 • Νομαρχία Cluj
 • Νομαρχία Caras Severin
 • Νομαρχία Alba
 • Νομαρχία Timis

Η προετοιμασία των έργων για τις πέντε περιοχές περιλαμβάνει:

 • Υλοποίηση νομαρχιακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Ετοιμασία μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους για τα προτεινόμενα έργα
 • Ετοιμασία Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ολοκλήρωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των προτεινόμενων έργων
 • Ενδυνάμωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην προετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Ετοιμασία φακέλου αίτησης για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης για τα έργα, υπηρεσίες και προμήθειες και υποστήριξη κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης