Περιβαλλοντική Στατιστική

ΤΙΤΛΟΣ: Περιβαλλοντική Στατιστική Επισκόπηση, Ρουμανία (EuropeAid/114921/D/SV/RO)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EC / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ρουμανίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11/2003 – 11/2004

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Η ΕΠΕΜ ανέλαβε, μαζί με διεθνή κοινοπραξία εταιριών, τη μελέτη αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσης της Στατιστικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ρουμανίας στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ότι αφορά στα ζητήματα περιβαλλοντικών στατιστικών μεγεθών. Το Έργο είχε το γενικό τίτλο "Περιβαλλοντική Στατιστική Επισκόπηση" (Environmental Statistics Survey) και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος PHARE.

Στο πλαίσιο του Έργου η ΕΠΕΜ είχε αναλάβει να συντονίζει τις εργασίες που αφορούν την εθνική καταγραφή αερίων εκπομπών ρύπων της Ρουμανίας, καθώς και να εκπονήσει την πρώτη εθνική έκθεση της χώρας για την αειφόρο ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την καταγραφή αερίων εκπομπών, η ΕΠΕΜ είχε την ευθύνη υλοποίησης των εξής υποέργων:

  • Δημιουργία του καταλόγου ουσιών για τις οποίες θα υπολογιστούν οι εκπομπές, σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πρακτική της Ε.Ε.
  • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και οργάνωσης της συλλογής των στατιστικών δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των αέριων εκπομπών.
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για τον υπολογισμό των εκπομπών με βάση την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία CORINAIR και τις διεθνείς οδηγίες της IPCC.
  • Υποβοήθηση των αρχών της Ρουμανίας στον υπολογισμό των αερίων εκπομπών για το έτος 2002
  • Τη δημοσίευση και διάχυση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Σε σχέση με την εθνική έκθεση της Ρουμανίας για την αειφόρο ανάπτυξη, η ΕΠΕΜ είχε την ευθύνη υλοποίησης των εξής υποέργων:

  • Ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής δεικτών αειφορίας για το περιβάλλον.
  • Εκτίμηση των τιμών των δεικτών που θα επιλεγούν
  • Εκπόνηση έκθεσης για την αειφορία στη Ρουμανία λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των δεικτών κατά το χρονικό διάστημα 1998 - 2002
  • Τη δημοσίευση και διάχυση των σχετικών αποτελεσμάτων.