Τεχνικός σύμβουλος για την κατασκευή ΕΕΛ

ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσίες Συμβούλου για το Έργο: Ελληνική Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΜΕΑP της ΠΓΔΜ - Χρηματοδότηση της Κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων / Υγρών Αποβλήτων στην Πόλη Στρουμίτσα, ΠΓΔΜ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ MEAP

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Οι υπηρεσίες Συμβούλου αφορούσαν στον προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου της κατασκευής της εν λόγω μονάδας, στην κοστολόγηση της κατασκευής της μονάδας και των όποιων άλλων περιφερειακών έργων, στην εκπόνηση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εργασιών, στην εκπόνηση προσχεδίου για το έργο της κατασκευής και των άλλων απαιτούμενων μελετών, στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, καθώς επίσης στην παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής της μονάδας και δοκιμαστικής της λειτουργίας, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών του έργου.

Η ΕΠΕΜ, ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό της αποτελεσματικής χρήσης πιστώσεων, με στόχο την ολοκλήρωση και αρτιότητα της κατασκευής, δηλαδή μιας καθ' όλα λειτουργικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, συμβατής (χρονικά, τεχνικά και λειτουργικά) με τα υπόλοιπα έργα που κατασκευάζονται στην ΠΓΔΜ, στο πλαίσιο του ΜΕΑΡ.

Αναλυτικότερα, το εν λόγω Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε:

  • προσδιορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής της μονάδας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα-διάρκεια υλοποίησης του έργου,
  • αποσαφήνιση και καθορισμό των σχετικών διαδικαστικών θεμάτων,
  • επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της κατασκευής του έργου,
  • τεχνική υποστήριξη προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς της ΠΓΔΜ και την EBRD,
  • σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου και υποστήριξη των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ στις διαδικασίες δημοπράτησης του κατασκευαστικού έργου,
  • παρακολούθηση του έργου της κατασκευής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής του.

Η ΕΠΕΜ ως Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος συνεργάστηκε στενά, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, με το ΥΠΕΧΩΔΕ, την EBRD, την Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ της πόλης Στρουμίτσα, καθώς επίσης με όλες τις άλλες δομές που έχουν συσταθεί στην αποδέκτρια χώρα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΜΕΑΡ.