Διαχείριση υγρών αποβλήτων

ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Δήμων Bitola και Gevgeli, ΠΓΔΜ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)/ DAC

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Η μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων των Δήμων Bitola και Gevgeli στη ΠΓΔΜ, εκπονήθηκε από την ΕΠΕΜ στο πλαίσιο του πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Βοήθειας που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.). σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ.

Στη μελέτη αποτυπώθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, σχετικά με τις πηγές υγρών αποβλήτων, τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσής τους, καθώς και τους φορείς διαχείρισης, ενώ προτάθηκαν λύσεις σχετικά με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και των αστικών λυμάτων, τη χωροθέτησή τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το προβλεπόμενο κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους. Τέλος, εξετάστηκαν και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Τα προτεινόμενα έργα επεξεργασίας μπήκαν στη διαδικασία χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Phare.