Τεχνικός σύμβουλος για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση και Ποιοτική Αναβάθμιση των Εγγράφων που Αφορούν Προγράμματα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αποκατάστασης με Σκοπό τη Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, στην Ουγγαρία (EuropeAid/119341/D/SV/HU)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EC / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Ουγγαρίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9/2004 –

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) και συμμετέχουν, ως συνεργαζόμενοι φορείς, η Γερμανική εταιρεία BC-Berlin Consult GmbH και η Ουγγρική εταιρεία KSzI Ltd.

Το έργο αφορά κυρίως:

  • στην προετοιμασία των αιτήσεων προκειμένου τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων, τα οποία έχουν προβλεφθεί να υλοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της Ουγγαρίας, να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής
  • στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης των προβλεπόμενων έργων
  • στην αξιολόγηση των προσφορών
  • στην εκπαίδευση και υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματική υλοποίηση των έργων αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, για τις περιοχές τις οποίες καλύπτει το έργο προβλέπεται η κατασκευή:

  • πάνω από 15 χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων
  • πάνω από 20 σταθμών μεταφόρτωσης
  • πάνω από 10 μονάδων διαλογής
  • πάνω από 40 μονάδες κομποστοποίησης
  • 2 μονάδων καύσης
  • η αποκατάσταση χώρων άνω των 3.000 m2 και η γεωργική αξιοποίηση πάνω από 300 χώρων ταφής αποβλήτων.