Αδειοδότηση σύμφωνα με την Οδηγία IPPC

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή Υπηρεσιών στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης και εναρμόνιση με τη σχετική Οδηγία IPPC, στην Κύπρο

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8/2006 – 3/2007

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Στόχος του έργου ήταν η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, η σύγκριση με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και η ετοιμασία όρων αδειδότησης για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Οδηγία IPPC. Το έργο περιελάμβανε:

  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία όλων των βιομηχανιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC), και επιπλέον, αξιολόγηση της χρησιμοποίησης από μέρους των βιομηχανιών των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε θέματα όπως η παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, η χρήση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων, η επικινδυνότητα για ατυχήματα, ο θόρυβος, οι δονήσεις, οι οσμές, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για μείωση και εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον κ.λπ. Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνταν οι αέριες εκπομπές και θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Μελέτη των Ευρωπαϊκών κειμένων αναφοράς για Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BREFS), καθώς και IPPC αδειών από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες για κάθε τύπο βιομηχανίας.
  • Σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης, η οποία περιελάμβανε σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης της κάθε βιομηχανίας με αυτή που προτείνεται στα BREFS, εντοπισμό των ελλείψεων και υποβολή αναλυτικών προτάσεων για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας IPPC.
  • Ετοιμασία προσχεδίων «Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων» για 14 βιομηχανίες IPPC στην Κύπρο.