Αμιαντούχα απόβλητα

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ετοιμασία α) Μελέτης Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντική, Χωροθετική και Τεχνοοικονομική Μελέτη, και β) Εγγράφων Προσφοράς για την Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1/2006 –

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο υλοποιείται από τη Σύμπραξη των εταιρειών «Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. – ΣΥΒΙΛΛΑ Ε.Π.Ε. – Π. Νικολαΐδης Λτδ – Ι.Α.CO Ltd». Κύριος στόχος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αμιαντούχων αποβλήτων. Στους ειδικούς στόχους των υπηρεσιών περιλαμβάνονται:

  • επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας και διεθνούς εμπειρίας/ πρακτικής
  • καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο
  • καταγραφή υφιστάμενων ποσοτήτων των διαθέσιμων υλικών για μελλοντική διαχείριση ως δυνητικών αποβλήτων τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης υπό τα δεδομένα της Κύπρου
  • διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης
  • χωροθέτηση χώρου/ ων ταφής των αμιαντούχων αποβλήτων
  • ετοιμασία όρων εντολής για κατασκευή και λειτουργία χώρου/ ων ταφής αμιαντούχων αποβλήτων
  • εκτίμηση κόστους επένδυσης και λειτουργίας των ανάλογων μονάδων
  • διερεύνηση συμμετοχής ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση / λειτουργία του έργου