ΧΥΤΑ και ΣΜΑ Πάφου

ΤΙΤΛΟΣ: Οριστική Μελέτη για το Έργο «Κατασκευή και Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Διαμετακομιστικού Σταθμού Οικιακών Στερεών Αποβλήτων, Επαρχίας Πάφου», Κύπρος

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - BILFINGER BERGER

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 09/2003 – 04/2004

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Ο ΧΥΤΑ Πάφου κατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες διάθεσης των στερεών αστικών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Πάφου. Μετά από την εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης στο ΧΥΤΑ θα οδηγείται περίπου το 15% των απορριμμάτων της περιοχής ή 36.000 ± 5% tn/έτος, στερεών αποβλήτων. Η ΕΠΕΜ εκπόνησε την πλήρη μελέτη εφαρμογής για το έργο του ΧΥΤΑ (κύτταρα Α1+Α2, χωρητικότητας 770. 000 m3) και ειδικότερα:

  • Διαμορφώσεις λεκάνης απόθεσης, εσωτερικής οδοποιίας, χώρων εξυπηρέτησης και έργων υποδομής
  • Στεγανοποίηση
  • Διαχείριση ομβρίων – αντιπλημμυρική προστασία
  • Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων
  • Συλλογή και καύση βιοαερίου
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
  • Χώρος προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων και προμήθεια εξοπλισμού
  • Χώρος τεμαχισμού ογκωδών και προμήθεια εξοπλισμού
  • Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας