Επεξεργασία λυμάτων Plovdiv

ΤΙΤΛΟΣ: Πραγματογνωμοσύνη για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Plovdiv, στη Βουλγαρία

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Σύνδεσμος ΤΕΔΚ Κρήτης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Αξιολόγηση των πιο Κατάλληλων Τεχνικών για την Περιοχή της Μεσογείου», η ΕΠΕΜ εκπόνησε πραγματογνωμοσύνη για την επέκταση και αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Plovdiv, δυναμικότητας 1.000.000 ισοδύναμων κατοίκων. Αφού πραγματοποίησε σειρά επί τόπου επισκέψεων για τη λεπτομερή καταγραφή και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του έργου, πρότεινε συγκεκριμένες επεμβάσεις, τόσο κατασκευαστικές όσο και λειτουργικές, για την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Επιπλέον εκτίμησε το κόστος των έργων επέκτασης και αναβάθμισης και πρότεινε τα χρηματοδοτικά προγράμματα (PHARE, ISPA, ΣΟΑΒ κ.λπ.), στα οποία θα μπορούσε να ενταχθεί το συνολικό έργο.