Διαχείριση στερεών αποβλήτων

ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στις Πόλεις Durres, Korce και Berat, στην Αλβανία

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Development Assistance Committee (DAC)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12/2000 – 6/2002

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω του Development Assistance Committee (DAC), περιελάμβανε:

  • Εμπεριστατωμένη απογραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σχετικά με τα στερεά απόβλητα (ποσότητες, διακριτά ρεύματα) και τη διαχείριση τους (συλλογή, μεταφορά, διάθεση, ανακύκλωση, περιβαλλοντικά προβλήματα κ.λπ.). Η απογραφή αποτέλεσε τη βάση του προτεινομένου διαχειριστικού σχεδίου.
  • Εξέταση πιθανοτήτων κοινής διαχείρισης με γειτονικές πόλεις και χωριά.
  • Διερεύνηση των πρακτικών δυνατοτήτων ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών από τα στερεά απόβλητα, ειδικότερα όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά και το οργανικό κλάσμα, καθώς και η μορφοποίηση ενός σχεδίου μεγιστοποίησης του κλάσματος που εκτρέπεται από την ταφή.
  • Διαμόρφωση βασικών εργαλείων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως κριτήρια επιλογής χώρων διάθεσης, τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή τους, κριτήρια σχεδιασμού και κώδικες καλής λειτουργίας των χώρων αυτών. Τα εργαλεία αυτά ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες, τόσο από οικονομική, όσο και από κοινωνική άποψη.
  • Εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων στις δυο πόλεις και διαμόρφωση βιώσιμων, στις συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες, σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για την προσωρινή αποθήκευση, τη συλλογή, τη μεταφορά, την ανακύκλωση - ανάκτηση - αξιοποίηση των αποβλήτων και για την τελική διάθεσή τους.
  • Εύρεση χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων και προκαταρκτικός σχεδιασμός τους. Εξετάσθηκαν: η βελτιστοποίηση / αποκατάσταση των υφιστάμενων σκουπιδότοπων, καθώς και ο εντοπισμός νέων χώρων διάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, διαμορφώθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για τους χώρους διάθεσης που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία τους.
  • Διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου των στερεών αποβλήτων για κάθε πόλη και η κοστολόγησή του.