Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων, στη βιομηχανική πόλη 6th of October στην Αίγυπτο (LIFETCY99/ET/072)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αιγυπτιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος/ EU – LIFE 3rd Countries

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5/2001 – 5/2003

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιομηχανικών στερεών αποβλήτων, στη βιομηχανική πόλη 6th of October, στην Αίγυπτο. Περιελάμβανε τον καθορισμό των πλέον εξελιγμένων τεχνικών διαχείρισης βιομηχανικών στερεών αποβλήτων, καθώς και εναλλακτικές τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσής τους. Επίσης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ελαχιστοποίησης και ανταλλαγής αποβλήτων και η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) για τα προϊόντα ορισμένων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο του έργου απογράφηκαν 700 βιομηχανίες, σε σχέση με τις διεργασίες τους και την παραγωγή στερεών αποβλήτων, έγινε χρήση συντελεστών εκπομπής (rapid assessment) και δημιουργήθηκε η αντίστοιχη Βάση Δεδομένων.

Το έργο περιελάμβανε τη δημιουργία επιχειρησιακών σχεδίων (action plans) και τευχών δημοπράτησης του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 6th of October, καθώς και υποστήριξη των διοικητικών δομών, προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η ΕΠΕΜ ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.eeaa.gov.eg/iiswm/