Χωροθέτηση ΧΥΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: Χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στα 27 Κυβερνεία της Αιγύπτου (LIFE98TCY/ET/152)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αιγυπτιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος/ EU – LIFE 3rd Countries

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3/1999 – 9/2002

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Στόχοι του έργου, στο οποίο η ΕΠΕΜ ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ήταν:

  • Ο εντοπισμός των βέλτιστων περιοχών και στα 27 Κυβερνεία της Αιγύπτου, για τη χωροθέτηση ΧΥΤΑ
  • Ο εντοπισμός των βέλτιστων τεχνικών για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων
  • Η ανάπτυξη εργαλείων λήψεων αποφάσεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Η προώθηση τεχνογνωσίας στις αρμόδιες διοικητικές δομές της Αιγύπτου
  • Ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής της Αιγύπτου σε ότι αφορά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, κυρίως για τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν στον εντοπισμό των βέλτιστων χώρων για τη χωροθέτηση χώρων υγειονομικής ταφής. Η χωροθέτηση έγινε με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά υπόβαθρα ολόκληρης της Αιγύπτου (1:250.000) για τις χρήσεις γης, τα γεωλογικά δεδομένα, τα μορφολογικά και τα υδρολογικά δεδομένα. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν κριτήρια αποκλεισμού και κριτήρια επιλεξιμότητας (site selection criteria). Η προσέγγιση έγινε σε 5 στάδια:

  • Δημιουργία προφίλ κάθε Κυβερνείου
  • Εφαρμογή κριτηρίων αποκλεισμού
  • Γεωλογική και υδρογεωλογική αναγνώριση
  • Συνδυασμός του 2ου & 3ου σταδίου
  • Εστίαση στις περιοχές που προκύπτουν από τα προηγούμενα στάδια

Με το τέλος της θεωρητικής χωροθέτησης, με τη βοήθεια GIS και με ευθύνη της EEAA, πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης σε πραγματικές συνθήκες. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αφού οι προτεινόμενοι χώροι πληρούσαν όλες τις προδιαγραφές σε ποσοστό 90%. Οι χώροι αυτοί αποτελούν πλέον επίσημα (με νόμο) τις περιοχές όπου θα κατασκευαστούν οι ΧΥΤΑ.