Βιομηχανία

 banner-bandIndustry
 
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η Περιβαλλοντική Διαχείριση και η Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Βιομηχανία αποτελούν κύριες δραστηριότητες της ΕΠΕΜ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις αυξανόμενες
απαιτήσεις της νομοθεσίας, όσο και στις ανάγκες της βιομηχανίας για μεταφορά τεχνογνωσίας και περιλαμβάνουν:

>  Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ / ΜΠΕ)
>  Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
>  Εμπορία εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
>  Καθαρή παραγωγή – Εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Οδηγία IPPC)
>  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS)
>  Αξιολόγηση κύκλου ζωής προϊόντων (LCA) – Απονομή οικολογικού σήματος
>  Υγιεινή και ασφάλεια
>  Αντιμετώπιση επικινδυνότητας και τεχνολογικών ατυχημάτων (SEVEZO)
>  Έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης - Περιβαλλοντικές ανασκοπήσεις (Due Diligence Audits)
>  Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε βιομηχανίες

 Έργα 
 

Ορισμένα ενδεικτικά έργα που σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Διαχείριση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Βιομηχανία παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Υποστήριξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περιβαλλοντικά θέματα

Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από σταθερές πηγές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας (IPPC, VOC, ΜΠΕ)

Σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)

Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από την Εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη Βιομηχανία (DAF-BAT)

Απογραφή αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων από τη βιομηχανία και εκπομπών από την κεντρική θέρμανση

Τεχνικός Σύμβουλος για το συντονισμό έργων σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης από τη βιομηχανία (Οδηγία IPPC)