Υπηρεσίες

 
Η ΕΠΕΜ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παρακάτω θεματικά πεδία:

 Διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων

 Διαχείριση υδάτων πόρων και υγρών αποβλήτων

 Περιβαλλοντική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη στη βιομηχανία

 Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 Προστασία οικοσυστημάτων και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

 Κλιματικές αλλαγές / Εμπορία εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου

 


Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building)

 Αξιολόγηση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων

 Τεχνική υποστήριξη έργων και φορέων διαχείρισης

 Προετοιμασία μεγάλων περιβαλλοντικών υποδομών / ΣΔΙΤ

 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για περιβαλλοντικά έργα

 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 Νομική υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα

 Οργάνωση διαχείρισης περιβαλλοντικής πληροφορίας

 Εκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα

 Project management έργων