Στερεά Απόβλητα

banner-sterea
   
 
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά πεδία δραστηριότητας της ΕΠΕΜ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε θέματα ΔΣΑ περιλαμβάνουν:

>  Διαχειριστικά σχέδια / Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού
>  Υποστήριξη δημοπράτησης έργων ΔΣΑ / ΣΔΙΤ
>  Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ΔΣΑ
>  Τεχνική υποστήριξη έργων και φορέων διαχείρισης
>  Ανακύκλωση / αξιοποίηση στερεών αποβλήτων
>  Επιχειρησιακά σχέδια – οργάνωση καθαριότητας – αποκομιδής
>  Διαχείριση επικινδύνων και ειδικών στερεών αποβλήτων
>  Προμελέτες / Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
>  Παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων
>  Τεχνικοί Σύμβουλοι / Project management έργων
>  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

  Έργα
 
Ορισμένα ενδεικτικά έργα που σχετίζονται με τη Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Θεματική Μελέτη: Περιβάλλον
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος ΑΣΑ
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης ΣΑ, Ν. Αττικής
Επικαιροποίηση Σχεδίου ΔΣΑ, Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Επεξεργασία και Αξιοποίηση ΣΑ, Ν. Θεσσαλονίκης
Μηχανική Διαλογή και Λιπασματοποίηση ΣΑ, Ν. Αχαΐας
Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων, Δ. Μακεδονίας
Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης και ΧΥΤΑ, Χανιά, Κρήτη

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)
Οριστική Μελέτη ΧΥΤΑ, Ν. Σκύρου
Οριστική Μελέτη ΧΥΤΑ, Ν Άρτας
ΜΠΕ για το Έργο «ΧΥΤΑ Ρυπασμένων Εδαφών», Πάρκο Λαυρίου
Προμελέτη και ΤΔ ΧΥΤΑ, ΒΔ Θεσσαλονίκης
Σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας και Πρόγραμμα Παρακολούθησης ΧΥΤΑ, Ν. Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μελέτη Εφαρμογής για την Ανάπλαση Τμήματος του ΧΥΤΑ Ταγαράδων, Ν. Θεσσαλονίκης
Οριστική Μελέτη Αποκατάστασης ΧΔΑ, Ν. Κιλκίς
Προμελέτη και ΤΔ για τα Έργα Αποκατάστασης ΧΔΑ Πέρα Γαληνών, Ν. Ηρακλείου
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δουρούτης, Ν. Ιωαννίνων

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τεχνικός Σύμβουλος στο Έργο «ΔΣΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Τεχνικός Σύμβουλος για την Υλοποίηση του Έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Συγκροτήματος Παραγωγής Ενέργειας, Ν. Ημαθίας»

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σύσταση Φορέα ΔΣΑ, Ν. Αχαΐας
Σύσταση Φορέα ΔΣΑ, Ν. Χαλκιδικής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Καινοτόμο Σύστημα Συλλογής και Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων
Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων