Υδατικοί Πόροι και Υγρά Απόβλητα

banner-bandWater
   
 
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η διαχείριση υγρών αποβλήτων αποτέλεσε πεδίο δυναμικής ανάπτυξης της ΕΠΕΜ από τα πρώτα της βήματα. Σήμερα, η ΕΠΕΜ υλοποιεί, με υψηλά πρότυπα, όλη την γκάμα των έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων και υγρών αποβλήτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:
Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε θέματα ΔΣΑ περιλαμβάνουν:

> Διαχειριστικά σχέδια λυμάτων και υδάτων
> Υποστήριξη δημοπράτησης έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων / ΣΔΙΤ
> Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία ΕΕΛ
> Μελέτες αποχέτευσης, ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων
> Τεχνικοί Σύμβουλοι υποστήριξης φορέων για την υλοποίηση / διαχείριση έργων
> Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε φορείς για καταγραφή, αξιολόγηση και οργάνωση λειτουργίας περιβαλλοντικών υποδομών
>  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης λυμάτων, λειτουργίας και συντήρησης βιολογικών καθαρισμών,
 νομοθεσίας κ.λπ

  Έργα
 
Ορισμένα ενδεικτικά έργα που σχετίζονται με τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων παρουσιάζονται στη συνέχεια:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων, υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας, στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ

Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων και λυμάτων, Δήμων Ε. Παππά και Στρυμώνα, Ν. Σερρών

Καταγραφή και αξιολόγηση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, νήσου Ύδρας

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Μελέτη μεταφοράς λυμάτων και εγκατάστασης επεξεργασίας, Δήμων Δοβρά, Ειρηνούπολης και Ανθεμίων, Ν. Ημαθίας

Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμών, Δήμου Δοβρά, Ν. Ημαθίας

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης του Δ.Δ. Φώκαιας και μεταφοράς λυμάτων του Δ.Δ. Αφύτου, Ν. Χαλκιδικής

Μελέτη δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΒΙΟΠΑ Λιτόχωρου, Ν. Πιερίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Κασσανδρηνού, Φούρκας και Καλάνδρας, Ν. Χαλκιδικής

Υπηρεσίες συμβούλου για την κατασκευή συστήματος αποχέτευσης και ΕΕΛ στη Χρυσούπολη, Ν. Καβάλας

Υπηρεσίες συμβούλου για την κατασκευή συστήματος αποχέτευσης και ΕΕΛ στο Δήμο Γέρας, Ν. Λέσβου

Υπηρεσίες συμβούλου για την κατασκευή συστήματος «αναρρόφησης-κενού» vacuum στην Αλεξάνδρεια, Ν. Ημαθίας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ανάπτυξη υπηρεσιών με σκοπό την οργάνωση της παρακολούθησης και τον έλεγχο της λειτουργίας και της συντήρησης των ΕΕΛ, Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας