Ουγγαρία

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνικός Σύμβουλος για την Αξιολόγηση και Ποιοτική Αναβάθμιση των Εγγράφων που Αφορούν Προγράμματα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Αποκατάστασης με Σκοπό τη Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, στην Ουγγαρία (EuropeAid/119341/D/SV/HU) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:…