Ρουμανία

ΤΙΤΛΟΣ: Υποστήριξη στη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» για την προετοιµασία των έργων (διαχείρισης στερεών αποβλήτων) που χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 2 του Προγράµµατος)      
ΤΙΤΛΟΣ: Περιβαλλοντική Στατιστική Επισκόπηση, Ρουμανία (EuropeAid/114921/D/SV/RO) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EC / Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ρουμανίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11/2003 – 11/2004 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΕΠΕΜ ανέλαβε, μαζί με διεθνή κοινοπραξία εταιριών, τη μελέτη αναδιάρθρωσης…
ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική Υποστήριξη για την Προετοιμασία 5 Έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Ρουμανία (EuropeAid/123053/D/SV/RO) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: EC / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ρουμανίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8/2007 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΕΠΕΜ, ως…