Τουρκία

ΤΙΤΛΟΣ: Τεχνική βοήθεια και επίβλεψη κατασκευής για το έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Balikesir (EuropeAid/129944/D/SER/TR)
ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων της Istanbul, στην Τουρκία (LIFE00/TCY/TR/000054) ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Τουρκική Εθνική Επιτροπή για τα Στερεά Απόβλητα / EU – LIFE 3rd Countries ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3/2002 – 9/2004 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το…