Ελλάδα

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Θεσσαλονίκης, με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)    
ΤΙΤΛΟΣ: Κατάρτιση οδηγού για τηνεφαρµογή διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων, επεξεργασία θεσµικού πλαισίου και τυποποίηση ελεγκτικών µηχανισµών