Η εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. ζητά προσωπικό, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Η αγγελία αφορά στις κάτωθι θέσεις με τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα για τους αντίστοιχους υποψήφιους:

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (24/10/2022)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται εμπειρία άνω των 5 ετών στα πεδία περιβαλλοντικών μελετών και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιθυμητό πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας/Πολεοδομίας.

 

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (24/10/2022)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ και επαγγελματική εμπειρία μηχανολόγου μηχανικού. Επιθυμητή η εξοικείωση με συστήματα αυτοματισμών και έξυπνα συστήματα, καθώς η ενασχόληση με έργα διαχείρισης αποβλήτων/περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (20/02/2023)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό Αρχιτέκτονα και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών. Επιθυμητή η εξοικείωση με την οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση έργων και ανθρώπινου δυναμικού.

 

________

 

ΘΕΣΗ: Διοικητικό προσωπικό (1/10/2020)

Περιγραφή: Ζητείται άτομο για την οργάνωση και την τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας σε ζητήματα μηχανογράφησης εν όψει των απαιτήσεων διαχείρισης και ελέγχου υλοποίησης του Προγράμματος. Απαιτούνται πιστοποιημένες γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής και σχετική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης δικτύων και Η/Υ. Επιθυμητή η εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. (διάρκεια 2 μήνες)

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (1/10/2020)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται εμπειρία άνω των 5 ετών στα πεδία περιβαλλοντικών μελετών και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιθυμητή η εμπειρία στα πεδία παροχής εκπαίδευσης, σεμιναρίων κλπ.

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (1/10/2020)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται εμπειρία άνω των 5 ετών στα πεδία διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (1/3/2021)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού και εμπειρία στο πεδίο διαχείρισης αποβλήτων. Επιθυμητές οι γνώσεις προγραμματισμού.

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (1/3/2021)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται εμπειρία άνω των 5 ετών σε έργα και προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων. Απαιτείται εμπειρία Τεχνικού Συμβούλου.

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (1/3/2021)

Περιγραφή: Ζητείται τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται εμπειρία άνω των 5 ετών σε έργα και σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

 ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (1/9/2021)

Περιγραφή: Ζητείται νέος τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος και ερευνητικές δεξιότητες.

ΘΕΣΗ: Τεχνικός εμπειρογνώμων (15/7/2020)

Περιγραφή: Ζητείται νέος τεχνικός εμπειρογνώμων για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος. Απαιτείται πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικο. Επιθυμητές οι ερευνητικές δεξιότητες.

Log in with your credentials

Forgot your details?